Czy czy adwokatowi wolno kłamać?

Czy czy adwokatowi wolno kłamać?

Adwokat wykonując usługi prawne, czyni sporo czynności związanych z obsługą prawną swoich klientów. Czynnością, która przeważnie kojarzy nam się z świadczeniem zawodu adwokata, jest reprezentowanie jako pełnomocnik w sądzie. Dzięki temu adwokat ma prawo występować w imieniu swojego petenta przed sądami wszystkich instancji czy też orzekającymi we wszystkich typach spraw: cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, a również gospodarczymi czy penitencjarnymi.

Celem postępowania sądowego jest poznanie dowodów sprawy, tzn. tego, co się stało bądź zachodzi w rzeczywistości, zjawiska, zdarzenia, konkretnego stanu rzeczy. Szczególnie ważne jest zidentyfikowanie wydarzeń albo postępowań, z którymi normy prawne konkretne rezultaty prawne. W zgodzie z zasadą prawdy materialnej wszyscy uczestnicy postępowania muszą składać zeznania autentyczne, tj. przekazywać odpowiedzi o okolicznościach sprawy zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, bez ukrywania posiadanych wiadomości. W swojej naturze instytucja obrony nie oznacza powinności obiektywizmu, lecz obowiązek działania jedynie w interesie reprezentowanej strony. Jednak na podstawie przepisów prawa jak i reguł etyki adwokackiej należy stwierdzić, że adwokat nie ma prawa do posługiwania się kłamstwem. Takiego prawa nie przypisuje mu żadna ustawa.

Czy jeżeli Petent kłamie adwokat może zrezygnować z obrony?

W sytuacji, kiedy adwokat spostrzeże, że jego petent zataja cokolwiek w konkretnej sprawie i w związku z tym chce okłamać sąd, ma prawo odstąpić i równocześnie odmówić obrony takiej osobie. Uczciwi adwokaci, którzy cenią swoją profesję oraz chcą zostać w porządku wedle prawa, nieraz decydują się na taki krok. Niestety w dzisiejszych czasach sytuacje, w których klienci starają się coś zataić zdarzają się dość często. Niewątpliwie powinnością adwokata jest bronienie winnego, lecz przy zachowaniu pewnych zasad. Adwokat w tej sytuacji dąży do zmniejszenia kary, a nie całkowitego jej skasowania.

Co grozi adwokatowi za kłamanie?

Adwokat, wykonujący własny zawód, ma prawo do wolności słowa i pisma, lecz w granicach prawa i obiektywnej potrzeby. Jeśli naruszy te granice, ponosi z kolei odpowiedzialność dyscyplinarną oraz cywilną. Nauka i orzecznictwo zgodnie twierdzą, że obrońca nie może mówić nieprawdy w interesie własnego klienta.
Adwokaci podlegają odpowiedzialności karnej za działanie sprzeczne z prawem, regułami etyki lub godności zawodu lub za pogwałcenie swoich obowiązków zawodowych.
Typy kary dyscyplinarnych, które może ponieść adwokat za szerzenie nieprawdy to:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara finansowa,
  • zawieszenie w czynnościach zawodowych od trzech miesięcy do pięciu lat,
  • usunięcie z adwokatury.

Wiarygodność wykonywania zawodu adwokata to niezmiernie ważny aspekt, wobec tego adwokatowi nie wolno mówić nieprawdy a za pogwałcenie tej zasady może ponieść duże konsekwencje.

Źródło: Kancelaria adwokacka z Warszawy

Biznes