kto przeprowadza badania homologacyjne?

kto przeprowadza badania homologacyjne?

Organy Unii Europejskiej od jakiegoś okresu zalecają swoim członkom obniżenia emisji dwutlenku węgla w celu ochrony klimat. Jednym z wiodących emitentów spalin do atmosfery oprócz przemysłu i energetyki, są auta. Między innymi w obliczu tego, producenci samochodów zobowiązani są, w porozumieniu z właściwymi organami rządowymi, do przeprowadzania homologacji pojazdów. Czym właściwie są badania homologacyjne? Kto jest zobowiązany do ich wykonania  i jak od strony legislacyjnej prezentuje się ta kwestia?

Na czym polegają badania homologacyjne?

Homologacja pojazdów przewidziana jest dla nowo wyprodukowanych samochodów. Jest ona fundamentem do wykreowania szczegółowego opisu pojazdu – w ujęciu technicznym. a także identyfikacyjnym. Badania homologacyjne opierają się na przejściu serii sprawdzianów porównujących stan auta z normami technicznymi wskazanymi przez jednostkę nadzorującą. Spełnienie wymagań homologacyjnych jest potrzebne, żeby świeżo wyprodukowany pojazd mógł zostać dopuszczony do sprzedaży. Badania homologacyjne dotyczą nie tylko dla sam(ego) pojazd(u), ale też jego wyposażenie(a) i komponentów, składających się na całość. Odpowiednia jednostka sprawdza pojazd i na bazie konkretnych norm przyznaje lub nie właściwe świadectwo. Zdobycie świadectwa homologacyjnego przez automobil jest oznacza, że auto zgodnie z obowiązującymi regulacjami może w stu procentach legalnie jeździć po ulicach na terenie UE. Obowiązek przebycia badań homologacyjnych obowiązuje nowe auta, a także takie, w których właściciele przeprowadzili znacznej(ych) zmian(y) {w konstrukcji|w budowie|konstrukcyjne(ych). Oznacza to, że o zdobycie świadectwa homologacji mogą występować wyłącznie producenci pojazdów, lub działający za ich zgodą pośrednicy.

Homologacja auta – aspekt prawny 

Unia Europejska jest instytucją, która dąży do tego by zrównywać przepisy na licznych aspektach codziennego życia. Podobnie stało się w przypadku branży(ą) samochodowym(ą). W 2007 roku została zatwierdzona dyrektywa, która wyznaczyła zakres legislacyjne(y) dotyczące homologacji aut i ich części, obowiązująca na terenie państw członkowskich. Rozwiązanie to ułatwia wytwórcom pojazdów proces wprowadzania do obiegu nowych typów pojazdów. Dzięki jednolitym przepisom, przedsiębiorstwa z branży automotive, po otrzymaniu odpowiednich dokumentów {mogą|{mają możliwość zgodnie z prawem rejestrować i handlować autami na terytorium wszystkich państw UE.

Który organ podbija świadectwo homologacyjne?

W naszym kraju jednostką uprawnioną(ym) do orzekania o homologacji zbieżnej ze wskazaniami Unii jest Transportowy Dozór Techniczny. Organ ta działa na podstawie mandatu przyznanego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2015 roku. Organ wykonawczy zleca przeprowadzenie testów autonomicznym instytucjom badawczym. instytucje te, to wskazane odgórnie think tanki bądź też przedsiębiorstwa specjalizujące się w tego rodzaju badania(ch). Po otrzymaniu sporządzonym(ego) przez nie raportu, w przypadku pozytywnego wyniku badań, wydawane są właściwe świadectwa.

Oprócz tego, do kompetencji Transportowego Dozoru Technicznego, należy także analiza i sprawdzanie zgodności z prawem certyfikatów homologacyjnych wydawanych przez pozostałe kraje członkowskie.

Co więcej powinieneś wiedzieć o badaniach homologacyjnych?

Badania homologacyjne powinny przejść nie tylko samochody, ale także wszelkiego rodzaju przyczepki, naczepy, maszyny rolnicze, czy motory. Także części pojazdów i składniki ich wyposażenia zobowiązuje się do przeprowadzenia badań homologacyjnych – są to przykładowo: zbiorniki paliwowe, światła czy klakson. Nie istnieje konkretny(a) spis części podlegających przepisowi homologacji. Odnosi się to do grupy jako całości, bez uszczegółowionych wytycznych.

W Polsce cena homologacji dowolnego z pojazdów całojezdnych to wydatek rzędu 1600 zł. Badania homologacyjne części i elementów wyposażenia pojazdów są natomiast czterokrotnie niższe i kosztują 400 zł.

Motoryzacja