Perspektywy zawodowe w przypadku montera instalacji sanitarnych

Perspektywy zawodowe w przypadku montera instalacji sanitarnych

Monter instalacji sanitarnych jest stosunkowo skomplikowanym i złożonym zawodem. Spowodowane jest to tym, że instalacje sanitarne czy gazowe są bardzo zróżnicowane. Osoby, które wykonują ten zawód muszą mieć dużą wiedzę z tematyki instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Specjaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiedzialni są nie tylko za montaż, ale również za ich właściwe działanie. W razie potrzeby wykonują także modernizację, konserwacje czy naprawę. Taki pracownik musi także mieć wiedzę z dziedziny spawania, gdyż często istnieje potrzeba spawania rur. Musi mieć również umiejętność planowania, aby móc wyznaczać miejsce montażu instalacji. Jest to profesja wymagająca ukończenia 3 letniej szkoły branżowej. Zdobycie umiejętności w dziedzinie montażu instalacji sanitarnych potwierdzane jest zaliczeniem egzaminu zawodowego. W całej budownictwie jest niewielu wykształconych pracowników, dlatego jest to bardzo ceniony przez pracodawców zawód.  

Jakie są wymagania dla kandydatów na stanowisko montera instalacji sanitarnych?

Kandydat pragnący kształcić się na kursie „monter instalacji sanitarnych” powinien posiadać dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Takiej pracy nie może rozpoczynać osoba, która ma problemy np. ze wzrokiem czy z kręgosłupem. Wymagane jest prawidłowe rozpoznawanie barw, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, a także zręczność rąk. Pracownik, który wykonuje ten zawód powinien także charakteryzować się odpornością na długo trwający wysiłek, cierpliwością, dokładnością a także zdolnością podejmowania szybkich decyzji.  Charakter pracy wymaga również wykazanie się umiejętnością pracy w grupie, ale i równocześnie niezależnego działania. Warto pamiętać, że jak wiele zawodów tego typu również i ten obarczony jest pewnym ryzykiem. Ze względu na pracę ze szkodliwymi substancjami istnieje niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik ten ma również nierzadko styczność z dużą ilością pyłu, co grozi pylicą płuc. Zawód może być wykonywany także przez osoby niedosłyszące – ta wada nie przeszkadza w prawidłowym wykonywaniu pracy.

Jakie panują warunki w pracy montera instalacji sanitarnych?

Zawód montera instalacji sanitarnych charakteryzuje się dużą różnorodnością zadań. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Wykwalifikowany pracownik może otworzyć samodzielną działalność gospodarczą, jak i znaleźć pracę zarówno w dużych jak i niewielkich przedsiębiorstwach oferujących usługi budowlane. Praca szczególnie w większych firmach może być związana z częstymi wyjazdami. Tego typu przedsiębiorstwa najczęściej świadczą usługi na terenie całego kraju. Istotne jest, aby monter instalacji sanitarnych miał zdolność pracy w zespole, ponieważ zlecone zadania często wymagają ścisłej współpracy i szybkiej wymiany informacji między pracownikami. Zamontowanie tego typu instalacji odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na świeżym powietrzu. Charakter wykonywanych obowiązków naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, a także różnej temperaturze powietrza. Nie można zapominać, że monterzy zazwyczaj narażeni są również na niebezpieczne warunki pracy jak ruchome części maszyn, prąd, niebezpieczne substancje, gazy pod ciśnieniem oraz wstrząsy. 

Możliwości rozwoju w zawodzie monter instalacji sanitarnych

Aby otrzymać tytuł montera instalacji sanitarnych kandydat powinien uzyskać pozytywne oceny w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można dostać po zdaniu egzaminu państwowego. Kandydat wtedy dostaje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Można „iść za ciosem” i kontynuować naukę w tym zakresie w szkole branżowej drugiego stopnia, żeby móc przystąpić do egzaminu z dziedziny kwalifikacji BD.22 Organizacja prac związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i dostać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Profesja ta daje dużo opcji rozwoju, a na rynku tacy fachowcy są na wagę złota. Należy pamiętać, że istnieje również szansa zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i otrzymania dyplomu czeladnika. Pozwala to w przyszłości starać się o tytuł mistrza. W tym zawodzie można zatrudnić się jako szeregowy pracownik, ale po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby dostać stanowisko kierownicze. Bez wątpienia jest to wartościowy, poszukiwany zawód niemal gwarantujący zdobycie pracy. Dobry fachowiec ne pewno nie będzie cierpiał na brak zajęcia. 

Edukacja