Ryzyka związane z działalnością rolniczą

Ryzyka związane z działalnością rolniczą

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego zawsze wiąże się z potencjalnym niebezpieczeństwem. Wiele jest zależne tu od czynników atmosferycznych a także zmienności cen w systemie gospodarczym czy rozwoju technologii. W tekście odpowiadamy na pytania: Jakie są rodzaje ryzyka i jak nim sterować? Czym są ubezpieczenia rolnicze i jakie mamy ich typy.

Rodzaje zagrożeń w majątku rolnym

Jeśli posiadasz własne gospodarstwo należałoby wykupić ubezpieczenie rolnicze. Przesłanką jest to, iż farmy są obciążone dużym ryzykiem a także niestabilnością. Wynika to z powodu uzależnienia produkcji od czynników zewnętrznych, które na nie działają. Ryzyko w działalności rolnej jest zależna w dużym stopniu od środowiska naturalnego z którym powiązana jest produkcja oraz z ekonomią porównywalnych gospodarstw. Ryzyko klasyfikuje się ze względu na rodzaj działalności także z uwagi na źródło pochodzenia niebezpieczeństwa.

Rodzaje ryzyka ze względu na typ działalności

 1. powiązane z technologią – powiązane jest z ciągłym rozwojem technologicznym, techniki i biologicznym;
 2. przyrodnicze – wpływają na to niekorzystne warunki klimatu, ulewy, przymrozki, susze oraz choroby i pasożyty. Niemożliwym staje się przewidzenie dokładnej ilości produkcji i przypuszczalnych zniszczeń;
 3. związane z organizacją – źródłem tego ryzyka jest planowanie, kontrolowanie i organizacja w majątku rolnym i zmiany zachodzące w tym obszarze;
 4. związane z ekonomią – powodem są zmiany w strukturze wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa (np. zmniejszone wydatki na żywność) , niższe ceny produktów rolnych czy działanie różnych rodzajów gospodarki na rolnictwo;
 5. związane z produkcją – łączy fragmenty ryzyka naturalnego, technologicznego a także tego związanego z organizacją;
 6. rynkowe – dotyka wewnętrznych przemian ekonomicznych zasad produkcyjnych takich jak przykładowo niestabilność polityki rolnej,straty rynków zbytu czy spadki cen.

Podział ryzyka z uwagi na źródło jego pochodzenia:

 • finansowe – tyczy się sposobu i sposobów finansowania operacji gospodarczych przykładami mogą być utrata płynności finansowej, wzrosty stóp procentowych;
 • instytucjonalne – odnosi się do przemian w polityce rolniczej krju;
 • produkcyjne – niebezpieczeństwo dotyczące powstawania strat w procesie produkcji takich jak np.przemiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne pośród zwierząt;
 • osobowe – ma wpływ na rolnika tyczy się chorób i wypadków przy pracy;
 • cenowe – tyczy się niepokoju powiązanego ze stosunkiem cen wyrobów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – łączność ryzyka związanego z finansami wraz produkcyjnym.

Jak rozporządzać ryzykiem w gospodarstwie

Ogromny wpływ na opłacalność i ekspansywność produkcji rolnej ma zarządzanie w kryzysie. W pierwszej kolejności należy ocenić ryzyko, przemyśleć czy warto go podjąć, może w jego efekcie straty będą niewielkie czy też znaczne.

Powinno być to warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem prac w majątku rolnym.

Rozporządzanie ryzykiem to metody i działania wykonywane w celu obrony gospodarstwa przed możliwym zagrożeniem. Jedną z metod pomocnych w tym zakresie jest przemyślana organizacjaprzykładowo istnieje ryzyko suszy, można wystarać się o odmiany roślin odpornych na takie czynniki bądź zainwestować w dedykowany system nawadniający.

Następną strategią może być użycie dywersyfikacji dochodów lub dywersyfikacji rozplanowania produkcji. Czasem warto przenieść ryzyko na rynek poprzez przykładowo kontraktacje. Przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego nie można oczywiście zaniedbać ubezpieczenia rolniczego. Umożliwia wyrównywać straty w działalności rolniczej.

Co to są ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenia rolnicze są głównym z fundamentów rozporządzania ryzykiem w gospodarstwie. Posiadają korzystny wpływ na stabilizację oraz zrównoważony wzrost. Obniżają ryzyko działania, utrzymują płynność finansową a także utrzymują stabilność dochodów.

Typy ubezpieczeń rolniczych

Ubezpieczenia rolnicze rozdzielamy na obowiązkowe i nieobowiązkowe.

Do ubezpieczeń obligatoryjnych należą:

 • odpowiedzialność cywilna właściciela gospodarstwa rolnego
 • odpowiedzialność cywilna środku transportu;
 • ubezpieczenie budynków,które wchodzą w skład gospodarstwa;
 • 50% roślin uprawnych.

Ubezpieczeniami  dobrowolnymi są:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • nadprogramowe ubezpieczenie upraw;
 • ubezpieczenie sprzętów rolnych;
 • ubezpieczenie ptactwa hodowlanego;
 • ubezpieczenie zwierząt futerkowych.

Ubezpieczenie gospodarki – czy faktycznie warto?

Ubezpieczenie swojego gospodarstwa rolniczego, przydaje się częściej niż się wydaje. Zdecydowanie warto się ubezpieczyć by zabezpieczyć własny los jako rolnika, oraz ludzi pomagających w majątku rolnym.Jeśli rolnik wyrządzi szkodę np. niechcący rozprowadzi oprysk także na sąsiadujące pole, niszcząc wzrastające tam rośliny,ubezpieczyciel również pokryje koszt. Przykłady można mnożyć, ale należy pamiętać,że inwestując w polisę ubezpieczeniową, 

Biznes